EMPLOYER BRANDING- EN INTEGRERAD DEL AV ER FÖRETAGSKULTUR

Som företag har man ett arbetsgivarvarumärke och samtidigt har man även ett eller flera upplevda konsumentvarumärken . Employer Branding är en integrerad del av allt man gör på arbetsplatsen och hur man uppfattas av nuvarande och framtida medarbetare. Ett Employer Brand innehåller olika associationer och det är arbetet bakom dessa som avgör hur väl man som företag lyckas behålla, utveckla och attrahera medarbetare.

Ett starkt Employer Brand bidrar till engagerade och drivna medarbetare vars egna mål överensstämmer med företagets mål. Genom att arbeta mer strategiskt med sitt Employer Brand skapas förutsättningar för en företagskultur där medarbetarnas mål allierar med företagets.

Envite är en strategisk och operativ partner inom Employer Branding som gör arbetsplatser bättre genom att skapa attraktiva företagskulturer..